Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Potrzebujesz wzoru? Potrzebujesz pomocy?

Termin na wniesienie odwołania do KIO

Dawid Pantak20 września 2021Komentarze (0)

W przypadku składania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej bardzo ważnym jest, żeby pilnować terminu na jego wniesienie. Złożenie odwołania po terminie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. W tym artykule postaram się wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z kwestią, jaką jest termin na wniesienie odwołania do KIO.

Termin na wniesienie odwołania do KIO – jak liczyć?

Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że terminy liczymy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Musimy więc pamiętać o trzech następujących zasadach:

 1. Termin na wniesienie odwołania do KIOTermin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ile wynosi termin na wniesienia odwołania?

Termin na wniesienie odwołania zależy od dwóch czynników:

 • od tego, czy zamawiający przesłał informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (czyli np. e-mailem lub przez platformę zakupową), czy w inny sposób,
 • od tego, czy postępowanie prowadzone jest powyżej, czy też poniżej progów unijnych.

Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, to nie będę go szczegółowo omawiał. Szczerze mówiąc, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby zamawiający przesłał informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania w inny sposób niż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. To normalne, że w dobie elektronizacji zamówień publicznych zamawiający komunikują się z wykonawcami przez platformę zakupową lub przez e-maila, a nie wysyłają informacji o wynikach postępowania za pośrednictwem Poczty Polskiej. 😊

Jeżeli jednak jesteś w tym gronie „szczęśliwców”, którym informację o wynikach postępowania przyniósł listonosz, to musisz pamiętać, że termin na wniesienie odwołania jest liczony nieco inaczej (jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób – napisz do mnie: dawid.pantak@legalkp.pl).

Jak mogę Ci pomóc z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej?

1. Bezpłatne materiały

Możesz skorzystać z darmowej wiedzy, którą dzielę się na blogu, a także pobrać darmowe e-booki 5 największych błędów w odwołaniach do KIO oraz Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować?

2. Wzór odwołania

Możesz kupić w moim sklepie internetowym produkt Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wzór z omówieniem i dzięki niemu samodzielnie przygotować odwołanie. Sklep internetowy, w którym dostępne są również inne produkty dotyczące postępowania przed KIO, znajdziesz pod tym >>linkiem.

3. Indywidualna pomoc

Możesz skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. W tym celu napisz do mnie (dawid.pantak@legalkp.pl) lub zadzwoń (668 501 984). Stronę internetową prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdziesz pod tym >>linkiem.

Postępowanie prowadzone powyżej lub poniżej progów unijnych

Drugi czynnik dotyczy tego, czy postępowanie prowadzi się powyżej, czy poniżej progów unijnych. O różnicach w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych możesz poczytać w tych artykułach:

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 1)

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 2)

I tak:

 • w postępowaniach powyżej progów unijnych termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni;
 • w postępowaniach poniżej progów unijnych termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni.

Przykład 1.

Urząd Miasta Warszawy prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje sieć kanalizacyjną. Postępowanie obywa się powyżej progów unijnych. Termin na wniesienie odwołania wynosi więc 10 dni.

Przykład 2.

Urząd Miasta Torunia prowadzi przetarg na obsługę marketingową miasta. Postępowanie odbywa się poniżej progów unijnych. Termin na wniesienie odwołania wynosi więc 5 dni.

Od kiedy liczyć termin na wniesienie odwołania?

No dobrze, wiemy już, jakie są mniej więcej zasady liczenia terminów. Wiemy też, ile wynosi ten termin. Teraz pozostaje tylko pytanie, od kiedy należy liczyć ten termin.

Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaką czynność zamawiającego chcemy zaskarżyć.

Przypadek 1. – chcemy zaskarżyć czynność zamawiającego, o której nas poinformował

Jest to najczęstszy przypadek. Zamawiający w toku postępowania informuje nas o wielu czynnościach. Jeżeli to zrobi, to termin na wniesienie odwołania liczy się od otrzymania przez nas informacji.

Mogą być to na przykład informacje o:

 • wyborze jako najkorzystniejszej oferty naszego konkurenta,
 • odrzuceniu naszej oferty,
 • unieważnieniu postępowania.

Przykład 1.

Urząd Miasta Warszawy prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje sieć kanalizacyjną. Postępowanie prowadzone jest powyżej progów unijnych. W dniu 3 września 2021 r. zamawiający poinformował wszystkich wykonawców, że wybiera jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Firma Budowlana KOWALPOL sp. z o.o. Z takim rozstrzygnięciem nie zgadza się inny wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych sp. z o.o. Może złożyć odwołanie do KIO w terminie 10 dni od dnia 3 września 2021 r., czyli do dnia 13 września 2021 r.

Przykład 2.

Urząd Miasta Torunia prowadzi przetarg na obsługę marketingową miasta. Postępowanie prowadzone jest poniżej progów unijnych. W dniu 3 września 2021 r. zamawiający poinformował wykonawcę Jan Kowalski Nowoczesny Marketing o odrzuceniu jego oferty. Jan Kowalski Nowoczesny Marketing nie zgadza się z tą decyzją i chciałby złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ma do tego prawo w terminie 5 dni od dnia 3 września 2021 r., czyli do dnia 8 września 2021 r.

Przypadek 2. – chcemy zaskarżyć treść ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia

Może też zdarzyć się tak, że będziemy chcieli zaskarżyć treść ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia.

Na przykład dlatego, że:

 • Opis przedmiotu zamówienia jest dyskryminujący.
 • Zamawiający postawił zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu.
 • W projekcie umowy znajdują się postanowienia sprzeczne z prawem.

Więcej informacji na temat odwołania w tym zakresie możesz znaleźć w artykule: Odwołanie na treść SIWZ.

W takim przypadku termin na wniesienie odwołania liczymy od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne) lub od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej (w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne).

Przykład 1.

Urząd Miasta Warszawy prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje sieć kanalizacyjną. Postępowanie odbywa się powyżej progów unijnych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 3 września 2021 r. W tym samym dniu zamawiający zamieścił dokumenty na stronie internetowej. W dokumentacji projektowej zamawiający wymagał użycia materiałów pochodzących od konkretnego producenta. Nie zgadza się z tym wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych sp. z o.o., ponieważ uniemożliwia mu to złożenie oferty. Może w takiej sytuacji wnieść odwołanie do KIO w terminie 10 dni od dnia 3 września 2021 r., czyli do dnia 13 września 2021 r.

Przykład 2.

Urząd Miasta Torunia prowadzi przetarg na obsługę marketingową miasta. Postępowanie odbywa się poniżej progów unijnych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 3 września 2021 r. W tym samym dniu zamawiający zamieścił dokumenty na stronie internetowej. Zamawiający postawił wygórowany warunek udziału w postępowaniu, nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Nie zgadza się z tym wykonawca Jan Kowalski Nowoczesny Marketing, ponieważ uniemożliwia mu to złożenie oferty. Może w takiej sytuacji może wnieść odwołanie do KIO w terminie 5 dni od dnia 3 września 2021 r., czyli do dnia 8 września 2021 r.

Przypadek 3. – inne sytuacje

Przypadek numer 3 może obejmować inne sytuacje. Czyli na przykład takie, w których zamawiający nie poinformował nas o dokonaniu jakiejś czynności. Wówczas termin na wniesienie odwołania liczy się od dnia, w którym powziąłeś lub przy zachowaniu należytej staranności mogłeś powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

Przypadek 4. – jeszcze inne przypadki

Oprócz tego wszystkiego, jeszcze inaczej będziemy liczyć termin w takich przypadkach, jak brak publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy czy brak zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów. Są to jednak rzadko spotykane informacje. Nie będziemy się zatem nimi zajmować.

Co się stanie, jeżeli nie zachowam terminu?

W przypadku wniesienia odwołania po terminie, zostanie ono odrzucone. Będzie to niestety miało wszystkie konsekwencje finansowe, jakie wiążą się z odrzuceniem odwołania, w tym między innymi KIO zatrzyma uiszczony wpis. Dlatego zachowanie terminu jest tak istotne.

Termin na wniesienie odwołania do KIO – podsumowanie

Kwestia liczenia terminu na wniesienie odwołania jest, jak widać, równie skomplikowana, co samo złożenie odwołania. Niewielka pomyłka przy liczeniu terminu może skutkować utratą przysługującego nam prawa. Należy być zatem bardzo ostrożnym.

Inne, ważne informacje na temat odwołania do KIO znajdziesz w tym artykule >>Odwołanie do KIO

Dawid Pantak

radca prawny

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

telefon: 668 501 984

*****

Przygotowujesz odwołanie?

Pobierz darmowego e-booka 5 największych błędów w odwołaniach do KIO, żeby dowiedzieć się, jak uniknąć najpoważniejszych pomyłek.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: