Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe

W dzisiejszym artykule postaram się w telegraficznym skrócie wyjaśnić, czym są przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe.

Poznanie tych pojęć jest bardzo ważne, ponieważ są one traktowane zupełnie odmienne. W tym są zupełnie odmienne zasady ich składania oraz ewentualnego uzupełnienia.

W artykule przytoczę definicje, przykłady oraz najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

Oba te pojęcia są stosunkowo nowe. Stara ustawa Prawo zamówień publicznych (to znaczy ustawa obowiązująca do 2020 roku) nie znała tych pojęć.

Moim zdaniem ich wprowadzenie to krok w dobrą stronę. Dzięki temu możemy łatwiej uporządkować sobie poszczególne dokumenty, które trzeba składać w toku przetargu.

*****

Artykuł możesz również przesłuchać w moim Podcaście Przetargowym:

*****

Przedmiotowe środki dowodowe

Zacznijmy od przedmiotowych środków dowodowych.Podmiotowe środki dowodowe

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie:

Przedmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Innymi słowy przedmiotowe środki dowodowe to wszystkie dokumenty (ale nie tylko dokumenty), które odnoszą się do przedmiotu zamówienia.

Przykładami przedmiotowych środków dowodowych będą :

 1. Deklaracja zgodności.
 2. Certyfikat.
 3. Karta katalogowa produktu.
 4. Wyniki badań produktu.

Przedmiotowe środki dowodowe mają za zadanie potwierdzić, czy zaoferowane przez wykonawcę dostawy/usługi/roboty budowlane są faktycznie zgodne z tym, czego wymagał zamawiający.

Co jest bardzo istotne, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, to należy je złożyć od razu razem z ofertą.

Zasady dotyczące uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli wykonawca nie złożył ich razem z ofertą) są bardzo skomplikowane. Dlatego poświęcę im odrębny artykuł.

Podmiotowe środki dowodowe

Skoro wiemy już czym są przedmiotowe środki dowodowe, to skupmy się teraz na podmiotowych środkach dowodowych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie:

Podmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Innymi słowy podmiotowe środki dowodowe to dokumenty, które odnoszą się do sytuacji wykonawcy.

O ile przedmiotowe środki dowodowe skupiały się na przedmiocie zamówienia, to podmiotowe środki dowodowe skupiają się już na podmiocie – czyli na wykonawcy.

Podmiotowe środki dowodowe możemy zasadniczo podzielić na dwie kategorie.

Pierwsza kategoria to środki w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Przykładami będą:

 1. Wykaz zrealizowanych wcześniej dostaw/usług/robót budowlanych.
 2. Referencje.
 3. Polisa OC.
 4. Informacja z banku o posiadanych środkach/zdolności kredytowej.

Natomiast druga kategoria to środki w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W tym przypadku jako przykład możemy sobie wskazać:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 2. Podobne do niego zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Podmiotowe środki dowodowe mają za zadanie potwierdzić, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia.

Co ciekawe, ustawodawca określił, że podmiotowym środkiem dowodowym nie będzie tzw. oświadczenie wstępne (w przypadku postępowań powyżej progów unijnych składane w formie JEDZ-a). Jest to więc dokument, które nie zakwalifikujemy do żadnej grupy.

Podmiotowe środki dowodowe co do zasady nie są składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców, lecz dopiero na wezwanie zamawiającego – przez wykonawcę, którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona. Pamiętaj proszę, że od tej zasady są jednak wyjątki. Za podmiotowy środek dowodowy uznaje się bowiem również na przykład zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy zasobów. A ten dokument musisz złożyć od razu razem z ofertą (o ile oczywiście w danym przypadku korzystasz z zasobów podmiotu trzeciego).

Podsumowanie

Podsumowując możemy sobie powiedzieć, że przedmiotowe środki dowodowe dotyczą zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Natomiast podmiotowe środki dowodowe dotyczą podmiotu – czyli wykonawcy.

Pomiędzy tymi dwoma środkami istnieje bardzo dużo różnic.

Przede wszystkim przedmiotowe środki dowodowe składamy zawsze razem z ofertą. Natomiast podmiotowe środki dowodowe składamy dopiero na wezwanie zamawiającego (chociaż od tej zasady też są wyjątki).

Różne są też zasady uzupełniania obu rodzajów środków. To jednak temat na zupełnie inną historię.

Dawid Pantak
radca prawny
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl
telefon: 668 501 984

*****

Wygraj z ofertą konkurenta. 5 pomysłów

Zapisz się na Biuletyn Przetargowy oraz odbierz darmowego e-booka Wygraj z ofertą konkurenta. 5 pomysłów.

*****

Mojego podcastu możesz słuchać również na YouTube:

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top