Postępowanie przed KIO – zmiany 2021

postępowanie przed KIO

Wraz z początkiem 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zastąpiła ona poprzednią ustawę z 29 stycznia 2004 r. Nowo obowiązujący akt normatywny jest o wiele bardziej obszerny, co jednocześnie wiąże się z bardziej precyzyjnymi przepisami. W związku z tym, w niniejszym artykule chciałbym przedstawić najważniejsze zmiany związane z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w 2021.

Postępowanie przed KIO 2021 a nowe możliwości

Dotychczasowe przepisy ograniczały prawo wykonawców do wnoszenia odwołań do KIO w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. Kolejnym ograniczeniem było wnoszenie odwołań wyłącznie w odniesieniu do zamkniętego katalogu czynności i zaniechań zamawiających. 

O ograniczeniach w składaniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych pisałem kilka razy na blogu w poniższych artykułach: 

Obecnie możliwość wniesienia odwołania nie zależy od wartości przedmiotu zamówienia. Zlikwidowany został wąski katalog czynności podlegających odwołaniu. Możliwe jest także wniesienie odwołania na każdą czynność lub zaniechanie zamawiającego niezgodne z prawem.

Przykładowo – dotychczas w postępowaniach poniżej progów unijnych nie było możliwe wniesienie odwołania na unieważnienie przez zamawiającego przetargu. Teraz wykonawca, uznając taką czynność zamawiającego za bezzasadną, może skutecznie dochodzić swych praw przed KIO. 

W jakich sytuacjach można jeszcze wnieść odwołanie do KIO w 2021?

Nowe przepisy wprowadziły również możliwość wniesienia odwołania, w sytuacji gdy:

 • zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że był do tego zobligowany, a także gdy
 • przygotowany przez zamawiającego wzór umowy będzie zawierać sprzeczne z ustawą PZP postanowienia, niezależnie od istotności tych postanowień. 

Postępowanie przed KIO – koszty

Nowa ustawa przyniosła również zmiany w zakresie ponoszenia kosztów w związku z postępowaniem przed KIO. Na gruncie starej ustawy PZP obowiązywała zasada: „zwycięzca bierze wszystko”. To znaczy, że nawet jeżeli postawiliśmy 10 zarzutów i z tych 10 zarzutów tylko jeden został przez KIO uwzględniony, to i tak traktowani byliśmy jako wygrywający sprawę. W konsekwencji otrzymywaliśmy pełny zwrot kosztów postępowania.

Obecnie koszty są zasądzane proporcjonalnie do liczby uwzględnionych zarzutów. Przykładowo, jeżeli odwołujący przedstawi 4 zarzuty, a uwzględnione zostaną 2, koszty postępowania po połowie będą ponosić obie strony postępowania (odwołujący i zamawiający).

Nowa wysokość opłaty od skargi

postępowanie przed KIOZmianie uległ również koszt wniesienia skargi na orzeczenie KIO do sądu. Do tej pory wynosił on 5-krotność wpisu. Teraz należy uiścić kwotę w wysokości 3-krotności wpisu. 

Zatem przykładowo – w postępowaniu na roboty budowlane poniżej progów do tej pory opłata od skargi wynosiła 50.000 zł. Teraz wynosi 30.000 zł. Różnica jest więc spora.

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO w 2021?

Na gruncie starej ustawy PZP, pełnomocnikiem strony mógł być w zasadzie każdy. Wraz z wejściem w życie omawianych zmian, krąg ten został znacznie zawężony. Obecnie pełnomocnikiem przed KIO może być:

 • adwokat lub radca prawny, a także 
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, lub uczestnika postępowania oraz
 • osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia – jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

Dodatkowo pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy – w tym nieposiadającego osobowości prawnej – lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.

Nowe składy orzekające

Nowa ustawa PZP zmieniła również zasady liczebności składów sędziowskich. Do tej pory KIO orzekała przede wszystkim w składzie jednego arbitra. Obecnie sprawy powyżej tzw. progów unijnych powinny być procedowane w składach trzyosobowych. Należy zaznaczyć, że w drodze wyjątku Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie odwołania w składzie jednoosobowym. Może mieć to miejsce w sytuacji, w której uzna to za wskazane ze względu na stopień zawiłości sprawy.

Postępowanie przed KIO 2021 – podsumowanie

Jak widać, zmiany w zakresie postępowania przed KIO wprowadzone w 2021 są dość obszerne. O tym, jakie skutki praktyczne ze sobą przyniosą, dowiemy się zapewne na przestrzeni najbliższych miesięcy. Wydaje się, że spraw przed KIO może być więcej (z uwagi na zmiany w zakresie kosztów oraz szerszy katalog przyczyn składania odwołań). Czy tak faktycznie będzie? To się okaże. 🙂

Dawid Pantak
radca prawny
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl
telefon: 668 501 984

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top