Odwołanie w przetargach poniżej progów unijnych

Ostatnio pisałem o możliwości wniesienia odwołania w przetargach powyżej progów unijnych. Dzisiaj pora na przetargi poniżej progów.

UWAGA: ten artykuł jest już nieaktualny w związku z nowelizacją przepisów prawa. Szerzej na temat obecnych zasad przeczytasz pod tym linkiem:

Odwołanie poniżej progów unijnych – a jednak możliwe

W przetargach poniżej progów sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Nie obowiązuje już ogólna zasada, że można skarżyć każdą czynność zamawiającego niezgodną z prawem. W przetargach poniżej progów można wnieść odwołanie tylko od czterech czynności zamawiającego, które zostały określone w ustawie. Są to:

1) wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenie oferty odwołującego.

Poza tymi czterema czynnościami w przetargach poniżej progów nie ma możliwości wniesienia odwołania. Najczęściej będziemy mieć do czynienia z trzecią i czwartą czynnością, czyli wykluczeniem lub odrzuceniem oferty. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa prawo zamówień publicznych wprost mówi o wykluczeniu odwołującego oraz odrzuceniu oferty odwołującego. Czyli – jeżeli zamawiający wykluczy Cię/odrzuci Twoją ofertę, to możesz się od tego odwołać. Nie przysługuje Ci natomiast odwołanie, jeżeli uważasz, że Zamawiający niesłusznie zaniechał wykluczenia Twojego Konkurenta lub odrzucenia jego oferty.

Takie zapisy znacznie zawężają zakres czynności, od których można złożyć odwołanie w przetargach poniżej progów. Oprócz wspomnianych przypadków nie można odwołać się między innymi od tak podstawowego naruszenia jak dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia. Wniesienie odwołania na takie czynności skutkować będzie odrzuceniem odwołania.

Przykład

Urząd Miasta w Toruniu prowadzi przetarg na dostawę drukarek. Przetarg prowadzony jest poniżej progów unijnych. W SIWZ Zamawiający wymagał, żeby do oferty dołączyć próbkę – jedną drukarkę. Wykonawca Drukarki S.A. złożył ofertę wraz z próbką. Zamawiający uznał jednak, że próbka nie spełnia wszystkich parametrów technicznych. Na tej podstawie odrzucił ofertę wykonawcy Drukarki S.A. Niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia wykonawca złożył odwołanie.

Przykład

Urząd Miasta w Toruniu prowadzi przetarg na dostawę drukarek. Przetarg prowadzony jest poniżej progów unijnych. W SIWZ Zamawiający wymagał, żeby do oferty dołączyć próbkę – jedną drukarkę. Wykonawca Drukarki S.A. złożył ofertę wraz z próbką, z tym że dołączył drukarkę z czarno-białym tuszem, podczas gdy Zamawiający wymagał drukarki z tuszem kolorowym. Oferta powinna więc zostać odrzucona. Zamawiający nie zauważył jednak tego i wybrał jako najkorzystniejszą tę ofertę. Konkurencyjna spółka Komputery sp. z o.o. pomimo zauważenia błędu Zamawiającego nie może złożyć odwołania. Gdyby jednak postanowiła zaryzykować i wnieść odwołanie, zostałoby ono odrzucone.

Czy w takim razie poszkodowany wykonawca nic nie może zrobić? Niekoniecznie. Istnieją inne niż odwołanie możliwości wpłynięcia na zamawiającego, żeby ten naprawił swój błąd. Napiszę o tym w jednym z najbliższych wpisów.

Dawid Pantak
radca prawny
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl
telefon: 668 501 984

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

2 thoughts on “Odwołanie w przetargach poniżej progów unijnych”

 1. Witam bardzo serdecznie
  Cieszę się, że mogę śledzić wpisy na Pana mailu. Zainteresowałem się tym konkretnym tematem, ponieważ od dłuższego czasu nie daje mi spokoju pewien problem. Chodzi mianowicie o dyspozycję art. Art. 182. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
  2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  Wychodzi na to, że w postępowaniu poniżej progów istnieje możliwość wniesienia odwołania na inną czynność niż
  1) wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  3) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4) odrzucenie oferty odwołującego.
  Co Pan sądzi o tak postawionej tezie? Będę wdzięczny za próbę analizy moich wątpliwości
  Pozdrawiam
  Arek

 2. Panie Arkadiuszu,

  bardzo dziękuję za komentarz.

  Rzeczywiście art. 182 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych powoduje bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych. Moim zdaniem należy jednak rozumieć go w następujący sposób:

  Zadaniem art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych jest wskazanie, w jakim terminie można wnieść odwołanie.

  W ustępie 1 wymienione są terminy – w przypadku, gdy zamawiający przesłał do wykonawcy informację.

  W ustępie 2 wymienione są terminy – w przypadku, gdy wykonawca kwestionuje treść ogłoszenia o zamówieniu.

  Natomiast w ustępie 3 wymienione są terminy – w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał do wykonawcy informacji, ale wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć o tym wiadomość.

  Zadaniem art. 182 jest wskazanie terminu na wniesienie odwołania. Natomiast wskazanie czynności, od których można wnieść odwołanie, zostało określone w art. 180. W tym zakresie przepis art. 180 jest nadrzędny.

  Podam przykład, kiedy w przetargu poniżej progów znajdzie zastosowanie art. 182 ust. 3. Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, ale nie przesłał do niego informacji na ten temat. Wykonawca dokonał sam wglądu do protokołu postępowania i zauważył, że został wykluczony. W tym momencie powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania (czyli o swoim wykluczeniu). Od tego dnia biegnie 5 dniowy termin na wniesienie odwołania.

  Mam nadzieję, że choć trochę rozwiałem wątpliwości. Gdyby miał Pan jakiekolwiek pytania, oczywiście służę pomocą.

  Pozdrawiam!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top