Odwołanie do KIO

czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Page 3 of 8

Jak zwracać się do arbitra na rozprawie?

Przeglądając dzisiaj statystki bloga zauważyłem, że mój blog odnotował kilka wejść z wyszukiwarki google po wpisaniu hasła „jak zwracać się na rozprawie przed kio”.

Zaciekawionemu czytelnikowi (o ile czyta jeszcze bloga : )) odpowiadam – najlepiej zwracać się po prostu „Pani Przewodnicząca” lub „Panie Przewodniczący”, ewentualnie „Proszę Izby”.  Nie ma potrzeby, tak jak w sądzie, zwracać się „Wysoki Sądzie”, tak samo jak nie ma potrzeby wstawać, kiedy zwraca się do Izby (jedyny przypadek, kiedy należy wstać, to ogłaszanie wyroku).

Powodzenia na rozprawie!

Instrukcja wniesienia odwołania do KIO

Przyjmijmy, że mamy już gotową treść odwołania do Prezesa KIO. Wielu z Was zapewne zastanawia się co dalej. Procedura wysyłania odwołania niestety nie należy do najprostszych. Sytuację komplikuje jeszcze fakt, że nawet najdrobniejszy błąd może nas kosztować odrzuceniem odwołania. Dzisiaj opiszę Wam krok po kroku w jaki sposób wysłać odwołanie. Dzięki lekturze możecie mieć pewność, że uniknięcie niepotrzebnych problemów, a Wasze odwołanie zostanie merytorycznie rozpoznane przez KIO.

1)

Od odwołania należy uiścić wpis w wymaganej wysokości. Wysokość wpisu zależy w każdym przypadku od konkretnej sytuacji.

Wpis należy uiścić na konto Urzędu Zamówień Publicznych. Jako tytuł przelewu należy wskazać „Odwołanie do Prezesa KIO – [skrócona nazwa Zamawiającego] – [skrócona nazwa postępowania].

UWAGA – wpis należy uiścić przed terminem na wniesienie odwołania. Termin na wniesienie odwołania zależy w każdym przypadku od konkretnej sytuacji. Nieuiszczenie wpisu lub uiszczenie go po terminie będzie skutkowało odrzuceniem odwołania. Po uiszczeniu wpisu należy wydrukować dwie kopie potwierdzenia przelewu oraz dołączyć je do odwołań.

2)

Należy wydrukować treść odwołania dwa razy (jeden komplet będzie przeznaczony dla Zamawiającego, drugi będzie przeznaczony dla Prezesa KIO) oraz podpisać oba egzemplarze na końcu. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podpisujesz odwołania osobiście. W przypadku spółki prawa handlowego odwołania podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki (wspólnik, odpowiedni członek zarządu). Odwołanie może podpisać także inna osoba jako pełnomocnik. W takim przypadku należy przygotować oraz podpisać odpowiednie pełnomocnictwo. Ponadto w takim przypadku należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Opłatę należy uiścić na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Jako tytuł przelewu należy wskazać opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla [Imię i nazwisko Pełnomocnika] Odwołanie do Prezesa KIO – [skrócona nazwa Zamawiającego] – [skrócona nazwa postępowania].

3)

Do każdego kompletu wydrukowanych odwołań należy załączyć:

  • wydrukowane potwierdzenie przelewu wpisu;
  • odpowiednie dokumenty rejestracyjne. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest to wydruk z CEIDG. W przypadku spółki prawa handlowego jest to kopia KRS. Dokumenty rejestracyjne należy na każdej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie;
  • jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik – odpowiednie pełnomocnictwo.

UWAGA – pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale (nie może to być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odwołującego, musi to być koniecznie oryginał lub kopia notarialnie poświadczona);

  • jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik – wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
  • jeżeli powoływane są dowody – odpowiednie dowody. Dowody należy na każdej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie.

4)

Pierwszy komplet odwołań należy wysłać do Zamawiającego. Najlepiej zeskanować całość jednego podpisanego kompletu odwołania i wysłać je Zamawiającemu najpierw pocztą elektroniczną, a później drogą pocztową.

UWAGA – odwołanie wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać doręczone do Zamawiającego przed terminem na wniesienie odwołania. W przypadku wysyłki pocztą nie jest wystarczające samo nadanie przesyłki w terminie. W terminie odwołanie wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać dostarczone do Zamawiającego. Dlatego należy je wysłać e-mailem na adres e-mail wskazany w treści odwołania (wówczas dotrze ono na czas), a pocztą jedynie pomocniczo. Nie dostarczenie odwołania Zamawiającemu w terminie na wniesienie odwołania wraz ze wszystkimi załącznikami skutkuje odrzuceniem odwołania. Treść e-maila do Zamawiającego powinna być następująca (należy uzupełnić odpowiednio miejsca w nawiasach kwadratowych):

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu [Nazwa Odwołującego], na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przesyłam kopię odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: [Nazwa postępowania].

Odwołanie wraz z załącznikami liczy [Liczba stron odwołania wraz z załącznikami] stron. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem.

Jednocześnie informuję, że odwołanie zostanie dzisiaj również wysłane do Państwa w formie papierowej za pośrednictwem poczty kurierskiej.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko wysyłającego e-mail]

Do e-maila jako załącznik należy dodać zeskanowany jeden komplet odwołania (wraz ze wszystkimi załącznikami).

5)

Wysłany e-mail należy wydrukować i dołączyć do drugiego kompletu odwołań (kompletu przeznaczonego dla Prezesa KIO). E-mail należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie.

6)

Drugi komplet odwołania (komplet przeznaczony dla Prezesa KIO) trzeba wysłać na adres Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

UWAGA – odwołanie musi zostać dostarczone do adresata przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Nie jest wystarczające samo nadanie na poczcie z zachowaniem terminu. Odwołanie do Prezesa KIO należy wysłać więc co najmniej jeden dzień roboczy wcześniej kurierem z gwarantowanym dostarczeniem następnego dnia. Odwołanie można wysłać również w formie elektronicznej przez platformę EPUAP, jeżeli dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeżeli odwołanie zostanie dołączone do adresata po terminie na wniesienie odwołania, odwołanie zostanie odrzucone.

To tyle, jeżeli chodzi o wysłanie odwołania. Teraz pozostaje czekać na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy i przygotowywać na nią strategię. Powodzenia!

Odwołanie poniżej progów unijnych – czy leci z nami pilot?

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych. Nowelizacja miała poszerzyć możliwość wnoszenia odwołania do KIO w przypadku przetargów toczących się poniżej progów unijnych. Zapadło już pierwsze orzeczenie KIO w tej sprawie. Niestety, okazuje się, że – zdaniem Izby – nowelizacja wcale nie rozszerzyła możliwości odwołania tak szeroko, jak się wszystkim wydawało.

Rzut oka na historię

Do tej pory, to znaczy przed wejściem w życie nowelizacji, zasady wnoszenia odwołania w postępowaniach poniżej progów były proste. Mówiąc krótko – jeżeli odrzucono Twoją ofertę, lub wykluczono Cię z postępowania, możesz się skarżyć. Jeżeli jednak Twój konkurent niesłusznie wygrał przetarg (niesłusznie, ponieważ powinien zostać odrzucony lub wykluczony), odwołanie Ci nie przysługuje. Wiele osób, które się do mnie zgłaszały, uważało takie rozwiązanie za nieprawidłowe. I miały rację. Czasami bowiem odwołania poniżej progów miały dużą wartość, a wykonawcy pozbawieni zostali praktycznie możliwości wpłynięcia na błędną decyzję Zamawiającego. Chciałem im pomóc, ale miałem związane ręce. Jedyne co mogliśmy zrobić, to napisać do zamawiającego informacje o czynności niezgodnej z prawem. Zazwyczaj jednak taka informacja nie przynosiła pożądanego skutku.

Jak miało być

Nowelizacja miała odmienić ten stan rzeczy. Zgodnie z nową ustawą odwołanie ma przysługiwać również na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszyscy rozumieli ten zapis w ten sposób, że jeżeli oferta wykonawcy powinna ostać odrzucona, a zamawiający tego nie zrobił, to konkurentowi odwołanie przysługuje, ponieważ następuje ono na wybór najkorzystniejszej oferty.

Jak jest (według KIO)

Tymczasem Krajowa Izba Odwoławcza zinterpretowała ten przepis inaczej. Jej zdaniem odwołanie nie przysługuje na zaniechanie czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. Owszem, możesz skarżyć takie sytuacje, gdy na przykład Twoim zdaniem otrzymałeś zbył małą liczbę punktów w kryterium jakościowym (bo wtedy mamy do czynienia z działaniem, a nie zaniechaniem). Nadal jednak nie można odwołać się od zaniechania wykluczenia innego wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. A przecież to właśnie w tych przypadkach zamawiający popełniają najwięcej błędów.

I co dalej w związku z tym?

Po pierwsze nie wiadomo tak naprawdę, czy inne składy orzekające Izby zaaprobują ten pogląd. Wydaje mi się jednak, że KIO będzie w tym przypadku mówić jednym głosem i konsekwentnie odrzucać wszystkie takie odwołania. Po drugie, prędzej czy później w takiej sprawie zostanie złożona skarga do sądu. Nie wiemy jednak jakie będzie podejście sądów do tej kwestii. Nie wiemy również, czy – nawet jeżeli sądy opowiedzą się za szeroką możliwością składania odwołania – KIO pogodzi się z taką interpretacją i zmieni swoje dotychczasowe stanowisko.

Jeżeli chcesz składać w przetargu poniżej progów odwołanie na zaniechanie czynności wykluczenia Twojego konkurenta lub odrzucenia jego oferty, musisz się poważnie zastanowić. Najprawdopodobniej KIO niestety odrzuci Twoje odwołanie. W takim przypadku wpis od odwołania (7.500 zł lub 10.000 zł) przepadnie. Możesz wprawdzie wnieść skargę do sądu, ale jest to bardzo kosztowne – sama opłata początkowa wynosi 37.500 zł lub 50.000 zł. Poza tym nie masz pewności, że sąd nie przyzna racji KIO i nie oddali Twojej skargi.

Pozostaje nam jedynie czekać na dalszy rozwój wypadków i liczyć na to, że z czasem sytuacja się w końcu wyklaruje.

Interes w przystąpieniu

Dzisiaj zajmiemy się interesem w przystąpieniu. Tym samym kontynuujemy serię wpisów poświęconych przystąpieniu.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Do której strony powinienem przystąpić?

Termin na zgłoszenie przystąpienia

Musisz pamiętać, że przygotowując przystąpienie masz obowiązek wskazać interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępujesz. Interes w przystąpieniu to jednak nie do końca to samo, co interes we wniesieniu odwołania.

Interes we wniesieniu odwołania

Jeżeli chcesz wnieść odwołanie, musisz wykazać interes w tym, że w wyniku uwzględnienia odwołania możesz uzyskać zamówienie. Jeżeli chcesz zgłosić przystąpienie, musisz wykazać interes w tym, żeby zostało rozstrzygnięte na korzyść tej strony, do której przystąpiłeś. W przypadku przystąpienia mamy więc szersze znaczenie interesu.

Wskazuje się na przykład, że interesem może  być interes ekonomiczny, handlowy związany z działalnością gospodarczą wykonawcy. Najczęściej jednak przystępujący wykazują swój interes w tym, że pierwotnie zamawiający wybrał właśnie ich ofertę, a wskutek odwołania, mogą utracić zamówienie. Zależy więc im na tym, żeby odwołanie zostało oddalone (czyli rozstrzygnięte na korzyść zamawiającego – strony do której przystąpili).

Przykład

Szpital w Białymstoku ogłosił przetarg na usługi sprzątające. W postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy Jan Kowalski Usługi Sprzątające. Odwołanie do KIO składa spółka Czyste Szpitale S.A., która zajęła drugie miejsce. W odwołaniu wnosi o odrzucenie oferty złożonej przez Jana Kowalskiego. W tej chwili spór toczy się na linii Szpital – Czyste Szpitale S.A. Zainteresowanym w sprawie jest jednak także Jan Kowalski, ponieważ wynik postępowania odwoławczego będzie go bezpośrednio dotyczył. Radca prawny, z którym Jan Kowalski współpracuje, przygotował w jego imieniu zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego. Uzasadniając interes napisał: „Przystępujący wykazuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia w tym, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, działając w sposób zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych i przygotowaną przez siebie dokumentacją przetargową. Rozstrzygnięcie odwołania na korzyść Odwołującego spowoduje utratę możliwości realizacji zamówienia przez Przystępującego. Przystępujący ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść Zamawiającego.” Jan Kowalski na skutek zgłoszenia przystąpienia stał uczestnikiem postępowania przed KIO.

Co zrobić w sytuacji, kiedy złożyłeś odwołanie, a do postępowania przystępuje wykonawca, który Twoim zdaniem nie ma interesu? Możesz zgłosić opozycję. Czas na zgłoszenie opozycji masz do momentu rozpoczęcia rozprawy. Zazwyczaj opozycje zgłaszane są na poprzedzającym rozprawę posiedzeniu. Zgłaszając opozycję musisz uprawdopodobnić, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił.

Opozycja nie jest często stosowana. Wynika to z tego, że rozumienie interesu jest dość szerokie, a przystąpienia składają zwykle wykonawcy, którzy są naprawdę zainteresowani rozstrzygnięciem, więc bardzo trudno kwestionować ich interes.

Małgorzata Stręciwilk nowym Prezesem UZP

Mamy nowego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 8 lutego 2016 r. na to stanowisko powołana została Pani Małgorzata Stręciwilk.

Pani Małgorzata Stręciwilk jest członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Przez kilka lat była także rzeczniczką prasową KIO. Przez jakiś czas kierowała działem odwołań Urzędu Zamówień Publicznych.

Powołanie Pani Małgorzaty na to stanowisko kończy okres bezkrólewia w UZP, który trwał od końca 2013 r.

Page 3 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén